Política de privacitat
Política de privacitat

Política de privacitat per a pàgina web, en aplicació del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 ia la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals. La Política de privacitat s’ha d’incloure de manera obligatòria en una pàgina web quan aquesta reculli alguna dada personal de l’usuari.

Protecció de dades personals

IMPROSYSTEM S.L. informa els usuaris de la seva pàgina web www.improsystem.es, a través d’aquesta Política deprivacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser demanats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquest web per part de l’usuari comporta l’acceptació d’aquesta Política de privacitat.

IMPROSYSTEM S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per aquesta Política de privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i el manteniment d’alguns dels serveis prestats i s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’IMPROSYSTEM S.L. degudament inscrits al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, ENGINYERIA DE PROJECTES I SISTEMES S.L., amb NIF/CIF B64705841, domicili social al c/ Seva Nº2, Nau 2 , Polígon Industrial L’Ametlla Park, 08480 L’Ametlla del Vallès, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil l’1 d’abril del 2008 al tom 40369 foli, 1 full B 365604, inscripció 1, telèfon 93 849 08 6 improsystem@improsystem.es.

IMPROSYSTEM S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes a la normativa esmentada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Quines dades personals es recullen en aquesta web?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de privacitat, IMPROSYSTEM S.L. recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licite en aquesta Web:

Dades identificatives: nom, cognoms.
Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.
Dades contractuals: dades doperacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.
Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

Finalitats del tractament de dades

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A IMPROSYSTEM S.L. tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de www.improsystem.es per tal d’incloure’ls a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta empresa. A més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant alhora als interessats les ofertes de serveis que siguin del vostre interès.

Els camps dels registres s’han d’emplenar obligatòriament perquè IMPROSYSTEM S.L. pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

Lusuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada supra línies.

Legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

La contractació de serveis d’IMPROSYSTEM S.L. i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i condicions dels quals es posaran a disposició de l’usuari de forma prèvia a una eventual contractació. Per poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, linteressat està obligat a facilitar les seves dades.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar-hi conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquestes siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, IMPROSYSTEM S.L. queda exonerat de tota responsabilitat que es pugui derivar de la no-execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

Comunicació de dades

Amb caràcter general IMPROSYSTEM S.L. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, llevat que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’empresa esmentada, prèvia autorització expressa per part de lusuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de què disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb què IMPROSYSTEM S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’hi inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Temps de conservació de les dades personals

Datos de los usuarios: El periodo de conservación de los datos personales variará en función del servicio que el usuario contrate. En cualquier caso, será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta:

– 4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y ss. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…).

–   5 años: Art. 1964 del Código Civil (acciones personales sin plazo especial).

–   6 años: Art. 30 del Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…).

–  10 años: Art. 25 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Datos de los suscriptores: Desde que el usuario se suscribe hasta que se da de baja.

Datos de potenciales clientes: los datos se conservarán en todo caso durante la vigencia de la relación comercial establecida y, una vez concluida, dos años, a menos que el usuario solicite antes su supresión.

Drets dels interessats

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el mateix usuari dirigint-se a IMPROSYSTEM S.L. a la direcció de la seva seu social indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça improsystem@improsystem.es oa l’adreça postal: C/ Seva Nº2, Nau 2 , Polígon Industrial L’Ametlla Park, 08480 L’Ametlla del Vallès, Barcelona (Espanya).

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en què es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/Jorge Juan, no 6 , 28001 – Madrid, oa través del web: https://www.agpd.es

Exactitud i veracitat de les dades

El usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remite a https://www.improsystem.es esexonerando a IMPROSYSTEM S.L de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a IMPROSYSTEM S.L en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis a la Política de privacitat

IMPROSYSTEM S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

La Política de privacitat ha estat actualitzada per última vegada el 26 d’abril de 2023.